Léčba poraněné kloubní chrupavky

Kloubní chrupavka Národní Tkáňové CentrumPoškození chrupavky může být příčinou bolestí kloubu, která člověka omezuje v jeho běžných aktivitách. K opotřebení chrupavky dochází na základě mnoha faktorů, kterými může být nadměrná fyzická zátěž, špatné postavení kolenního kloubu nebo velká tělesná hmotnost pacienta. V těchto podmínkách pak snadno dochází k poškození chrupavky úrazy. Ke vzniku defektu může dojít při každodenních aktivitách, jako je běh, lyžování nebo jen nešťastný pád při chůzi.

Kloubní chrupavka

Kloubní chrupavka zastává v těle člověka velmi důležitou roli. Je součástí pohybového ústrojí a pokrývá pohybující se povrchy uvnitř kloubů, můžeme ji nazvat prostředníkem bezbolestné chůze. V případě jakéhokoliv poškození kloubní chrupavky může dojít k zásadní změně životního stylu člověka. Její poškození může omezit pacienty nejen v rekreačních aktivitách, ale u fyzicky náročných povolání může rovněž dojít ke snížení výkonu.

Chrupavka je živá tkán s velmi omezenými možnostmi růstu i obnovy a s postupujícím věkem tyto schopnosti dále klesají.

Poškození chrupavky je možné si představit jako díru nebo odlomek většího rozsahu v povrchu chrupavky. A protože má chrupavka nízkou schopnost obnovy, může způsobit to, že pohyb postiženého kloubu je bolestivý. K léčbě defektů chrupavky je možné použít různé metody. Nejmodernějším způsobem léčby je použití  vlastních chrupavkových buněk pacienta.

Léčba chrupavky pomocí vlastních buněk pacienta

Kloubní chrupavka má sice nízkou schopnost “sebeopravy“, ale současná pokročilá technologie umožňuje chrupavkové buňky – chondrocyty – vypěstovat z buněk pacienta. V současné době mají pacienti v České republice možnost využít nejmodernější metody léčby poraněné kloubní chrupavky, kdy do místa defektu v kloubu je implantována “nová chrupavka“ připravená z vypěstovaných vlastních buněk (tzv. chondrograft).

Chondrograft, který je vyroben z vlastních buněk pacienta namnožených v laboratoři a upravených do podoby nové chrupavky, patří do oblasti Moderní terapie. Jedná se o plně biologickou léčbu vlastními buňkami pacienta. Tato metoda léčby je však přísně vázána na doporučení specializovaného lékaře. Diagnostika a implantace chondrograftu je možná pouze ve specializovaných zdravotnických zařízeních.

Chrupavkové buňky - chondrocyty Buňky - chondrocyty Vycestovávání buňek při kontrole po 24hod

Léčebná metoda s využitím chondrograftu je vhodná pro defekty na chrupavce (do velikosti 2cm3). Nejčastějšími jsou defekty vzniklé po úrazech kolene a kotníku. Léčba pomocí vlastních kultivovaných chondrocytů je vhodná pro pacienty ve věku od 10 do 60let věku. Metoda implantace “nové chrupavky“ je používána pro léčbu chrupavkových defektů již více než 10let a jsou evidovány velmi dobré výsledky této léčby. Diagnostika, odběr chrupavkové tkáně pro kultivaci a následná implantace “nové chrupavky“ je prováděna pouze ve specializovaných centrech odbornými lékaři. Uvedenou metodu je také možné použít pro poškozenou chrupavku dalších kloubů, například kotníku nebo ramene.

Průběh výroby a implantace

V případě, že po vyšetření odborným lékařem (ortopedem, chirurgem nebo traumatologem), které může zahrnovat zobrazení stavu chrupavky rentgenem nebo magnetickou rezonancí, je pacientův stav shledán jako potenciálně vhodný k léčbě metodou kultivovaných chondrocytů, tedy chondrograftem, je pro pacienta dohodnut termín artroskopické operace. Teprve při artroskopické operaci, kdy lékař vidí reálný stav chrupavky, je rozhodnuto o odběru chrupavkové tkáně pacienta pro případné získání buněk k výrobě nové chrupavky.

1. fáze – Odebrání chrupavkové tkáně

Pokud lékař rozhodne, že by pacient mohl být léčen pomocí namnožených chondrocytů, pacient podstoupí artroskopii, kdy je pomocí kamery zkontrolován stav chrupavky a posouzena velikost rány ve chrupavce.

Je-li stav chrupavky potvrzen jako vhodný k léčbě, je z boční strany kloubu, která není při zatížení významně namáhána, lékařem odebrán malý kousek chrupavky – tento kousek chrupavky je velký pouze několik milimetrů (3x4 mm) a nemá vliv na funkčnost kloubu.

Odběry chrupavky pro zpracování musí být prováděny v souladu se zákonem č. 286/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk.

2. fáze – Výroba nové chrupavky

Jakmile je chrupavková tkáň odebrána, je převezena do laboratoří Národního Centra Tkání a Buněk a.s., kde se následně tkáň zpracovává v tzv. „super čistých prostorách“. Z tkáně jsou získány chrupavkové buňky, které jsou dále množeny, až do požadovaného počtu. Doba, za kterou jsou buňky namnoženy, je individuální, dle růstu buněk. Pro nárůst dostatečného počtu buněk je třeba doba přibližně 3 – 4 týdny.

Poté, co je dosaženo vhodného počtu buněk jsou buňky smíchány s takzvaným tkáňovým lepidlem, aby vznikla nová chrupavka , která vyplní chybějící nebo poškozenou část chrupavky. Velikost připravované nové chrupavky je dána velikostí poškozené chrupavky, kterou lékař zadá již na počátku kultivace buněk.

3. fáze – Implantace – vnesení nové chrupavky (chondrograftu) do místa defektu

Pacient je pozván na operaci, při které mu jsou vypěstované buňky implantovány do postiženého místa v kloubu. V místě poškození se dále rozmnožují a spojí se s okolní chrupavkou. Časem se pak zaplní poraněné místo novou vlastní sklovitou chrupavkou. Operace je prováděna v celkové narkóze.

Laboratoře pro výrobu nové chrupavky (chondrograftu)

Výroba chondrograftu musí dle legislativy České republiky probíhat ve schválených tkáňových centrech s povolením pro výrobu léčivých přípravků pro Moderní terapie a to za přísných výrobních podmínek. Samotná kultivace buněk a příprava nové chrupavky je prováděna v tzv. čistých prostorách.

Tyto laboratoře, ve kterých je chrupavková tkáň zpracována a z ní jsou získány a následně kultivovány chrupavkové buňky (chondrocyty), jsou vedeny ve velmi přísném režimu. Vzduch je do čistých prostor přiváděn systémem několikanásobného filtrování. Kvalita prostředí přímo v laboratoři je při výrobě konstantně monitorována.

Sledovány jsou počty prachových částic, které nesmějí přesáhnout stanovené limity. Kromě prachových částic je sledován také výskyt mikroorganismů. I pro výskyt mikroorganismů jsou stanoveny limitní počty, které při výrobě nesmí být překročeny – prostředí je tedy velmi přísně definováno a kontrolováno. K udržení čistoty laboratoří je zachováván striktní sanitační řád, omezený vstup do a přísný režim pro pohyb a práci v těchto laboratořích.

Veškeré manipulace, které jsou prováděny s odebranou tkání a následně se získanými buňkami, jsou prováděny v laminárním boxu, kde prachové i mikrobiální částice dosahují nulových hodnot. Výroby se účastní pouze špičkový laboratorní personál, který absolvoval dlouhý a náročný trénink v prováděných činnostech. Každá vyrobená chrupavka je kontrolována a porovnávána s nastavenou specifikací, aby byla jistota, že pacientovi bude implantován pouze účinný a bezpečný přípravek.

V super čistých prostorách laboratoří Národního Tkáňového Centra Odborníci Národního Tkáňového Centra při výrobě NTC chondrograftu Před laboratořema Národního Tkáňového Centra

Léčbou poraněné kloubní chrupavky s využitím vlastních buněk pacienta se zabývají některá špičková ortopedická centra v České republice jako například:  

  • Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Brno

  • Ortopedicko – traumatologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

  • Klinika ortopedie a traumatologie – KOTPÚ, Fakultní nemocnice Plzeň

  • Ortopedické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

  • Klinika Dr. Pírka, Mladá Boleslav