Vážené čtenářky a čtenáři, návštěvnice a návštěvníci našeho webu,

v sekci Nejčastěji kladené otázky jsme pro Vás na těchto Stránkách připravili přehled odpovědí na nejčastěji kladené otázky z oblasti založení Společnosti, majetkové a vlastnické struktury, činnosti a investic společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a dceřiných společností Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.

V případě použití textu, rádi bychom upozornili, že text nelze jakkoliv upravovat či měnit, neboť je popisem velmi složitých situací a procesů v dlouhém čase. V případě použití těchto odpovědí se zavazujete, že slova a větné spojení nesmí být jakkoliv zneužity a vytaženy z kontextu odpovědi.

Při použití těchto odpovědí jste povinni uvést zdroj informací (PrimeCell Therapeutics a.s.). V případě dalších dotazů nám napiště na adresu media@natic.cz

Nejčastější kladané otázky

1. Jak a proč vznikla myšlenka založit Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. v Brně a 4MEDi - Centrum Buněčné Terapie a diagnostiky a.s. v Ostravě?

 V roce 2008 Vláda České republiky schválila Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice (Usnesení Vlády č. 287 ze dne 26. března 2008 naleznete zde) s cílem přispět ke zvýšení úspěšnosti českých podniků na mezinárodních trzích se špičkovými výrobky, technologiemi a službami pocházejícími z českého výzkumu s předpokladem zavedení funkčního modelu transferu technologií a spolufinancování výzkumu a vývoje.  (Transfer technologií jinými slovy znamená využití vědeckých poznatků z oblasti základního výzkumu v praxi).

Přijetím Reformy vznikla příležitost pro rychlejší rozvoj nových poznatků vědy do praxe, mimo jiné také pro další vývoj oboru Regenerativní medicíny v České republice (v tu dobu již mezinárodně rozvíjející se obor, především v USA). Například, v roce 2008, státní investice do výzkumu v oblasti Regenerativní medicíny ve velké Británii převýšily 500 miliónů liber. Investice soukromých biotech společností byly ve stejné době odhadovány na 10ti násobek.

Pro společnost PrimeCell Therapeutics a.s., jejíž zakladatelé a akcionáři se oblastí regenerativní medicíny a transferu technologií věnovali již od roku 2003, de iure od roku 2006, výše zmíněná Reforma znamenala příležitost pro rychlejší rozvoj tohoto mladého oboru. Proto byly založeny obě společnosti, jejichž náplní bylo výše uvedené, tedy transfer poznatků výzkumu v oblasti regenerativní medicíny do praxe, k obyvatelům ČR.


2. Co bylo hlavním záměrem vybudování Národního Centra Tkání a Buněk a.s.?

Cílem bylo vybudovat v České republice celosvětově konkurenceschopné centrum, které se zapojí do globálního procesu rozvoje regenerativní medicíny,  a které bude reflektovat trendy v moderní medicíně při aplikaci a využití lidských buněk pro léčbu a zvýšení kvality života pacientů České republiky. Na základě celosvětových statistik, zájem o léčbu pacientů pomocí léčivých přípravků Regenerativní medicíny v posledních 15ti let roste, a to jak v České republice tak i globálně.

Hlavní záměr byl rozvoj oboru Regenerativní medicíny, tedy vývoj a výroba produktů založených na lidských tkáních a buňkách a nových materiálech, které jsou určené k léčbě doposud nedostatečně léčených či neléčitelných diagnóz. Do doby vzniku Národního Centra Tkání a Buněk a.s. se touto oblastí v České republice na praktické bázi nikdo nezabýval. Jedním z cílů také bylo, aby Česká republika byla soběstačná v oblasti výroby léčivých přípravků z buněk v souladu s platnou evropskou legislativou.

V té době v České republice neexistovalo žádné zařízení, které by splňovalo požadavky přísného provozu pro přípravu tkáňových transplantátů a léčivých přípravků regenerativní medicíny. Záměr byl jasný – pokusit se vybudovat zařízení na výrobu léčivých přípravků s využitím lidských buněk, což znamenalo osvojit si know-how, které doposud v České republice neexistovalo.


3. Kdo je původcem a zakladatelem těchto center?

Jediným původcem a zakladatelem obou center je PrimeCell Therapeutics a.s. Ke dni 24. 3. 2009 společnost PrimeCell Therapeutics a.s. (dříve PrimeCell) jako jediný akcionář založila akciovou společnost Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. (dříve Národní Tkáňové Centrum) se sídlem v Brně (výpis z OR naleznete zde) a 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. se sídlem v Ostravě (výpis z OR naleznete zde).


4. Ministerstvo zdravotnictví ČR je spolumajitelem obou center, jakou roli hrálo při založení Národního Centra Tkání a Buněk a.s. a 4MEDi - Centra buněčné terapie a diagnostiky a.s.?

Ministerstvo zdravotnictví ČR nehrálo při založení obou společností žádnou roli. Společnosti byly založeny pouze společností PrimeCell Therapeutics a.s.  Explicitně uvádíme, že při založení obou společností, dne 24. 3. 2009, Ministerstvo zdravotnictví nebylo ani spoluzakladatelem uvedených společností. 

Záměr Vlády, respektive Ministerstva zdravotnictví ČR, aby měla Česká republika vliv na zmiňovaný, nově vznikající obor vyústil v žádost, aby se Česká republika stala akcionářem těchto společností, což jí bylo společností PrimeCell a.s. umožněno. Usnesením vlády č. 617 ze dne 4. května 2009 (Usnesení naleznete zde) se Česká republika rozhodla prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví nabýt cenné papíry obou již existujících společností. V případě Národního Centra Tkání a Buněk a.s. Ministerstvo zdravotnictví nabylo 24 procent akcií a v případě 4MEDi - Centra buněčné terapie a diagnostiky a.s. nabylo 20 procent akcií.  Společnost PrimeCell Therapeutics a.s. je většinovým majitelem obou společností a vlastní zbylé akcie.


5. Co vedlo stát k odkoupení akcií těchto společností? Je běžné mít podíl státu v soukromé společnosti?

Nabývání majetkových podílů v obchodních společnostech a zakládání obchodních společností, které jsou určeny k obhospodařování zbytných nebo naopak vysoce specializovaných, náročných aktivit je ve světě, EU i v České republice standardní. Jako příklad můžeme uvést společnosti v České republice: České dráhy, Řízení letového provozu, Lesy ČR, Česká pošta, ze zahraničních je to pak například v Německu Volkswagen nebo v USA General Motors.   

Stát si chtěl vyřešit následující problematické a do té doby neřešené body:

  • Jak zajistit, aby Česká republika nemusela v budoucnu dovážet veškeré přípravky Moderní terapie ze zahraničí;

  • Jak zajistit, aby Česká republika mohla tyto přípravky ovlivňovat z pohledu jejich ceny pro pacienta s dopadem do hospodaření zdravotních pojišťoven;

  • Jak zajistit, aby výsledky výzkumu a vývoje, do kterých Česká republika již v minulosti investovala miliardy Kč, byly využity ve prospěch českých občanů;

  • Jak zajistit lepší zdravotní stav obyvatelstva v České republice.

Důvodou zprávu Ministerstva zdravotnictví ČR o nabytí akcí obou společností naleznete zde.

Pro spoluúčast České republiky ve společnostech Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. se Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo pro jejich schopnost řešit výše uvedené. Podstatou obou center je výroba léčivých přípravků s využitím lidských buněk a s využitím nosičů. Stát v té době neměl schopnost vytvořit, zahájit a udržet takto komplikovanou a složitou výrobu a neměl ani dostatečné know-how v této věci, které by si musel opatřovat v zahraničí patrně několik let.

Navíc by musela Česká republika investovat stovky miliónů Kč daňových poplatníků do rozvoje oboru, kde by čelila konkurenci světových firem s obrovskou finanční silou a pravděpodobně by nemohla v tomto souboji uspět a o tyto finance by přišla. Vybudování špičkového, světově unikátního pracoviště ale rovněž řeší faktické nepříznivé dopady evropské legislativy a velmi komplikovaných postupů spojených například s administrací a registrací léčivých přípravků regenerativní medicíny a jejich uvádění na trh, což je velmi náročný proces, který stojí desítky miliónů Kč pro každý takový originální produkt.

Stát prostřednictvím spoluvlastnictví těchto společností získal přístup k unikátní infrastruktuře a všem dalším budoucím efektům těchto společných podniků a dále také uspořil veřejné prostředky, které by musel vynaložit ů pro zachování nezbytné výroby tkáňových transplantátů a následně léčivých přípravků pro regenerativní medicínu.


6. Největším pracovištěm v ČR pro zpracování tkáňových transplantátů byla Tkáňová banka Fakultní nemocnice Brno (FN Brno). Znamená to, že stát přenechal společnosti PrimeCellTherapeutics a.s. toto zařízení a tímto ukončil provoz ve FN Brno?  

Tkáňová banka FN Brno byla opravdu největším a nejdůležitějším pracovištěm svého druhu v České republice, a to od roku 1952. Zajišťovala 60-80 procent transplantátů ze zemřelých dárců do zdravotních zařízení v celé České republice, až do roku 2009, kdy Tkáňové bance FN Brno končilo povolení k provozu tkáňového zařízení na základě Evropské legislativy (Odkaz naleznete zde).

Tkáňová banka FN Brno musela ukončit svůj provoz, neboť nesplňovala legislativní požadavky EU pro tuto činnost. Podmínkou k zajištění dalšího provozu tkáňové banky bylo zajištění a vybudování nové infrastruktury, která by odpovídala EU legislativním požadavkům pro provoz. Na tyto investice však stát ani nemocnice neměly dostatečné finanční prostředky a ani  žádná z plánovaných investic v České republice z dotací EU nebyla v té době určena pro vybudování tkáňové banky pro tkáně ze zemřelých dárců.

Stejně tak vypadala situace v jihomoravském kraji a městě Brně.  Na vybudování nové tkáňové banky zemřelých dárců dle legislativy EU (platné od 1. 1. 2009) neměla žádná instituce, ani stát či municipalita finanční prostředky. Důvodem byla také skutečnost, že samotný provoz Tkáňové banky FN Brno byl mnoho let ztrátový a samotná činnost tkáňového bankovnictví zemřelých dárců nebyla ekonomicky efektivní. Pořizovat investici z veřejných peněz v řádech stovek miliónů jen pro takový typ provozu by bylo neefektivní a zcela nezdůvodnitelné. Stát, prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR našel efektivnější způsob jak zajistit tuto péči.

Tkáňová banka FN Brno však nebyla převedena na společnost PrimeCell Therapeutics a.s., a ani na žádnou z jeho dceřiných společností. Tkáňová banka je doposud organizační jednotkou FN Brno. Neexistuje žádná smlouva mezi PrimeCell Therapeutics a.s. či jakoukoliv jeho dceřinou společností a FN Brno o převodu majetku. Žádný majetek z FN Brno v této souvislosti nikdy nebyl prodán či převeden.


7. Jakou roli tedy hrála Tkáňová banka FN Brno při založení Národního Centra Tkání a Buněk a.s. Často se uvádí, že došlo k privatizaci tkáňové banky a že stát převedl zařízení do Národního Centra Tkání a Buněk a.s.

Společnost PrimeCell Therapeutics a.s. úzce spolupracovala v oblasti biotechnologií a buněčné terapie s několika vědeckými centry na transferu technologií, mimo jiné také s FN Brno. K 1. 1. 2009 však expirovalo Tkáňové bance FN Brno povolení k provozu a podmínkou k zajištění provozu bylo zajištění nové infrastruktury odpovídající EU standardům pro provoz a činnost.

Společnost PrimeCell Therapeutics a.s. nabídla FN Brno možnost spolupráce a dalšího rozvoje v oblasti buněčné terapie, Moderní terapie a nanotechnologií. S ohledem na situaci FN Brno požádala PrimeCell a.s. o pomoc při udržení výroby tkáňových transplantátů zemřelých dárců.  Jelikož část technologie pro zpracování tkání ze zemřelých dárců je shodná s technologií pro práci s buněčnými kulturami živých pacientů, tedy s technologií pro Moderní terapii, Primecell Therapeutics a.s. zajistil a zapůjčili v roce 2010 Tkáňové bance FN Brno přístroje a předal dar ve výši 900 000 Kč.

Díky těmto krokům došlo k záchraně a následně k částečné revitalizaci Tkáňové banky FN Brno. Tkáňová banka FN Brno však vytvářela po několik let ztráty a vynucovala velké provozní subvence každý rok. Tyto náklady a ztráty by se po pořízení nové tkáňové banky v hodnotě stovek miliónů Kč ještě zvýšily. Nemocnice ani stát neměly zájem o nákladnou rekonstrukci takto ztrátového oddělení.

V důsledku nové EU legislativy by byla tkáňová banka FN Brno povinna pro dosažení povolení provozu investovat v podobném rozsahu veřejné prostředky, tedy částku přesahující v roce 2009 cca 500 mil. Kč, a to do nového vybavení a infrastruktury splňující EU standardy čistých klinických prostor, udržování režimu správné výrobní praxe (SVP) a kontroly kvality a jakosti produkce. Jen investice do provozu v rozsahu tkáňové banky by přesáhla 220 mil. Kč.

Legislativně vyhovující laboratoře Národního Centra Tkání a Buněk a.s., v hodnotě přibližně 500 mil. Kč, splňovaly veškeré podmínky pro produkci tkáňových transplantátů. Management Národního Centra Tkání a Buněk a.s. se rozhodl vyjít vstříc prosbě FN Brno a zajistit péči pacientům, tedy vyrábět/zpracovávat tkáně zemřelých dárců v prostorách Národního Centra Tkání a Buněk a.s. Tato skutečnost ale nikterak nebrání komukoliv v České republice, při splnění legislativních podmínek, aby se věnoval téže činnosti.

Jak je uvedeno výše, nejednalo se o privatizaci (což znamená prodej majetku státu privátnímu sektoru). Nedošlo k žádnému převodu majetku ani státu a ani FN Brno a žádná státní instituce se žádného majetku nevzdala. Veškerý majetek zůstal v původních prostorách Fakultní nemocnici Brno.


8.  Jakým způsobem došlo k dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictví a společností PrimeCell  Therapeutics a.s. o spolupráci v těchto společnostech? Jakým způsobem byla vybrána společnost PrimeCell Therapeutics a.s.

K žádné dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a společností PrimeCell Therapeutics a.s. nedošlo. Společnost PrimeCell Therapeutics a.s. založila obě zmíněné společnosti pro svou potřebu, neboť jejím zájmem bylo vyrábět léčivé přípravky Regenerativní medicíny využívající lidských buněk. Na základě jednání mezi MZ ČR a PrimeCell Therapeutics a.s. došlo následně k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví ČR si koupilo část cenných papírů obou společností. Důvody jsou uvedeny výše v textu v otázce č 5.

V České republice v té době, ale ani nyní, neexistuje žádná podobná společnost. De facto, společnost PrimeCell Therapeutics a.s. neměla v té době a ani nyní nemá žádnou přímou českou konkurenci, která by byla schopna poskytnout to, co bylo požadavkem Ministerstva Zdravotnictví ČR (viz výše v otázce č. 5).


9. Co vedlo PrimeCell Therapeutics a.s. k investování do tak ztrátového zařízení a transplantátů, do kterého stát nechtěl vkládat žádné finance?

Pro PrimeCell Therapeutics a.s. se nejednalo o investování do ztrátového zařízení, ale o investování do oboru Regenerativní medicíny, tedy výroba produktů a léčivých prostředků využívajících lidských buněk, ve které PrimeCell Therapeutics a.s. vidí budoucnost světového zdravotnictví. Hlavním důvodem založení Národního Centra Tkání a Buněk a.s. byl obor Regenerativní medicíny a vývoj a výroba léčivých přípravků tohoto oboru. Celý provoz tkáňových transplantátů byl od počátku zamýšlen jen jako výpomoc pro FN Brno. Poslední vývoj ve světě v této oblasti a mnoho investic, které Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. vynaložilo do nové generace tkáňových transplantátů, však naznačuje, že tkáňové transplantáty zemřelých dárců se mohou do budoucna stát významným nosičem pro nové lidské buňky.

Činností tkáňové banky FN Brno byla zaměřená na zpracování tkáňových transplantátů zemřelých dárců. Činnost Národního Centra Tkání a Buněk a.s. byla vždy směřována do oboru Regenerativní medicíny, tedy léčby pacientů pomocí lidských, živých buněk.


10. Nezdá se zcela obvyklé ani logické, aby taková instituce, jako Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. byla v soukromých rukou.

Naopak, v zahraničí takové organizace, které se zabývají regenerativní medicínou jsou nejčastěji právě v soukromých rukou, a to z důvodů investičních rizik, nákladovosti a složitých administrativních procesů v případě registrace nových produktů a jejich uvedení na trh. Například náklady na klinické hodnocení jednoho produktu se můžou vyšplhat až k 100 mil. Kč a celý proces trvá od 3-7 let.  Takové postupy a náklady nejsou obecně celosvětově pro stát přípustné. Proto lze také klasifikovat aplikace výsledků výzkumu ze státních institucí jako neúspěšné a většina produktů končí bez uvedení na trh. Takové státní instituce převážně na trhu neuspějí a nejsou ani zřízeny k tomuto účelu. Více k této problematice níže v otázce č. 19.

Ani v případě tkáňových bank se nejedná o neobvyklý postup. V zahraničí je naprosto standardním postupem, že takové organizace mají formu obchodní společnosti. Například mezi úspěšné soukromé tkáňové banky v rámci EU patří DIZG Institut für Zell und Gewebeersatz Gemeinnützige GmbH (Německo), Euro Tissue Bank (Nizozemi).


11. Co je v současné době hlavní činností Národního Centra Tkání a Buněk a.s. a kolik má zaměstnanců?

V současné době Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. zaměstnává 34 kmenových specialistů a dalších 40 osob na  dohodu o provedení práce. Centrum je rozděleno do čtyř oddělení – oddělení Moderní terapie (Regenrativní medicíny), oddělení buněčné terapie, oddělení materiálového inženýrství a oddělení tkáňových transplantátů. Hlavní činností je však vývoj a výroba lproduktů a léčivých přípravků regenerativní medicíny. Momentálně klíčovým léčivým přípravkem je NTC chondrograft, který je určen pro léčbu poraněné kloubní chrupavky. U tohoto produktu jsme zahájili proces Centralizované registrace u Evropské lékové agentury. Velkou roli ve fungování Národního Centra Tkání a Buněk a.s. hraje také oddělení buněčné terapie. Toto oddělení zpracovává a následně uschovává odebranou pupečníkovou krev, provádí vyšetření HLA z pupečníkové krve miminka a ukládá lidské buňky pro následný výzkum a vývoj léčivých přípravků.  Toto oddělení, mimo jiné, plní funkci buněčné banky. V současné době spolupracuje v této oblasti s 33 zdravotnickými zařízeními v ČR a seznam zařízení plánuje opět rozšířit.


12. Můžete více přiblížit obor Regenerativní medicíny?

Regenerativní medicíny je mladé interdisciplinární odvětví medicíny, které, zjednodušeně řečeno, spočívá zejména v léčbě pomocí autologních (vlastních) či alogenních (dárcovských) buněk pacienta v kombinaci s nosičem, což mohou být například nanomaterály či hydrogely (tzv. nové materiály).  

Cílem oboru je například léčba akutních a chronických stavů člověka nebo náhrada tkání, především s využitím lidských buněk. Zásadním dlouhodobým vědeckým cílem tohoto oboru je prodloužit životnost a funkci lidských tkání, orgánů, léčba chronických či degenerativních onemocnění, rakoviny, dosud neléčených diagnóz a stavů neslučitelných se životem.


13. Kolik stála výstavba Národního Centra Tkání a Buněk a.s. do dnešního dne?

V letech 2010 - 2012 investice do výstavby Národní Centra Tkání a BUněk a.s. byla 494 mil. Kč. Je však důležité zmínit, že laboratoře Centra se neustále inovují, což má samozřejmě dopad do celkové hodnoty. Například v lednu 2013 jsme na základě poptávky navyšovali kapacitu pro výrobu léčivého přípravku, který je určen pro léčbu poraněné kloubní chrupavky, což obnášelo investici v řádech miliónů Kč.


14. Kolik tedy do současné doby stát ušetřil nebo vydělal?

V první řadě je důležité zmínit, že Česká republika si díky podílu ve zmíněných společnostech vyřešila ty problémy, které jsme zmínili výše v otázce č 5. Za vyřešení těchto problémů, které jsou zásadního rázu, zaplatila jen tolik, co zaplatila za akcie obou společností, tedy 3.360.000 Kč za akcie Národního Centra Tkání a Buněk a.s. a 2.400.000 Kč za akcie 4MEDi - Centra buněčné terapie a diagnostiky a.s. Dala tak možnost vzniku novému oboru v medicíně, který má zásadní vliv na zdravotní stav občanů a jejich léčbu a na ekonomiku poskytované péče a současně má také významné sociální dopady. Ty se vyčíslují obtížně.

Důležité je také uvést, že v současné době má stát zajištěné portfolio produktů a infrastrukturu pro obor, který může přinést státu v budoucnu úspory desítky miliard Kč ročně.

Především stát nemusel toto centrum budovat z peněz daňových poplatníků, ale zaplatila ho privátní obchodní společnost a ušetřil již nyní minimálně investiční prostředky do brněnského centra ve výši 494 mil. Kč investovaných v letech 2010 - 2012. 


15. Z čeho získal či získává PrimeCell Therapeutics a.s. finanční prostředky pro vybudování obou center v Brně a v Ostravě?

V obou případech se jedná o vlastní finanční prostředky akcionářů společnosti, úvěrové financování od bankovních ústavů a částečně i dotační projekty EU. 


16. Kolik peněz z dotačních projektů EU bylo investováno na vybudování Národního Centra Tkání a Buněk a.s., a za co byly peníze vynaloženy?

Celkový rozpočet investic byl 420 mil Kč v letech 2010-2012. Celkově jsme získali v programu OPPI na vybudování Centra 205 mil. Kč dotace. Jedná se o následující investiční projekty:

  • Projekt Výzkumné centrum bioimlantologie (VCB) je dotační projekt zaměřený na vybudování laboratorních prostor pro vývoj buněčné terapie.
  • New Emerging Technologies for XCell Markets (Next M) je projekt zaměřený na vybudování čistých provozů pro vývoj léčivých přípravků Moderní terapie.
  • Inovace Národního Tkáňového Centra (I-NTC) je projekt zaměřený na vybudování unikátních laboratorních prostor pro vývoj buněčných terapií.

Více informací o těchto projektech také naleznete zde.


17. Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. také získalo dotace na výzkum a vývoj. O jaké projekty se jedná a kolik peněz získalo Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. z těchto projektů?

Jedná se o projekty výzkumu a vyvoje s názvem Medicína v pohybu (MvP) a Technologie pro transplantologii (T4T) dotované z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TIP, a o projekt Osteograft dotovaný z prostředků Technologické agentury České republiky. Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. získalo z těchto provozních projektů necelých 16 mil. Kč v letech 2010-2013.

Více informací o těchto projektech také naleznete zde.


18. PrimeCell Therapeutics a.s. založil obě společnosti, jaká je role zakladatele dnes a čím přispívá do společných podniků?

Přínosem společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. ve společném podniku je především světové know-how v oblasti regenerativní medicíny, biotechnologie a nanotechnologie, obchodní vedení společnosti a zajištění zdrojů pro financování nutné infrastruktury. Dále také znalost procesů klinických hodnocení a centrální registrace v EU.

Česká republika a Ministerstvo zdravotnictví nefinancují a ani nebudou financovat provoz společnosti. Veškeré investice a provozní financování, včetně krytí rizik spojených s neúspěchem produktů na trhu jsou hrazeny pouze společností PrimeCell Therapeutics a.s. Ministerstvo zdravotnictví ČR nenese žádné riziko.

Jako příklad můžeme uvést hrazení nákladů na klinické hodnocení a Centrální evropskou registraci. Tyto náklady činí u jediného přípravku cca 10-100 mil. Kč a celá procedura trvá cca 3-7 let. V případě, že by toto chtěla udělat jakákoliv organizace Ministerstva zdravotnictví, například fakultní nemocnice, pak její statut jí toto nejen zakazuje, ale navíc by se vystavovala nepřiměřenému riziku. Při neexistenci Národního Centra Tkání a Buněk a.s. by došlo k tomu, že například potenciální velmi slibný výsledek základního výzkumu, ze kterého by mohl v budoucnu býti přípravek zachraňující životy pacientů, by skončil v pomyslném šuplíku. A veškeré finance, které stát (z peněz daňových poplatníků) vložil do základního výzkumu, by byly zcela znehodnoceny. V případě existence subjektu, jako Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., je šance, že přípravek nakonec doputuje až k pacientovi.

Mimo jiné se v současné době společnost PrimeCell Therapeutics a.s. věnuje především stavbě biotechnologického parku 4MEDi v Ostravě, který bude provozován společností ¨4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. V dubnu 2014 je předpokládaná dostavba Centra. 


19. Kde přímo se centrum 4Medical Innovations Ostrava nachází a jaká bude jeho činnost?

4Medical Innovations Ostrava se nachází přímo v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Veškeré informace nalezenete na www.4medi.cz

4Medical Innovations Ostrava rozšiřuje kapacity výzkumu a vývoje nových postupů a léčivých přípravků s využitím lidských buněk, biotechnologických postupů a nových materiálů, které umožňují lidem zlepšit kvalitu života, jako je například na trh již uvedený léčivý přípravek regenerativní medicíny pro léčbu poraněné kloubní chrupavky.

Všechna pracoviště centra budou využívat nejmodernější technologie pro testování, diagnostiku, vývoj a klinický výzkum nových buněčných léčivých přípravků a genů, které se budou využívat k léčbě pacientů. Tyto léčivé přípravky mají schopnost léčit diagnózy doposud neléčitelné, jako například vážné ischemické choroby dolních končetin, degenerativní a zánětlivé onemocnění anebo onemocnění, která jsou neslučitelná se životem.


20. Jaký je rozpočet centra 4Medical Innovations Ostrava a z čeho bude financováno?

Celkový rozpočet Centra je přibližně 800 mil. Kč a jedná se opět o finanční prostředky společnosti PrimeCell Therapeutics a.s., bankoví úvěry a dotace EU z investičního projektu s názvem 4MEDi - Corporate Biotech Park for Medical Innovations Ostrava podpořený z Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) v rámci programu Prosperita.  


21. Jaká je celková dotace, kterou obdržíte na výstavbu tohoto centra 4Medical Innovations Ostrava a kolik peněz jste obdrželi na tento projekt?

Celková dotace Evropské unie z Operačního programu podnikání a inovace program Prosperita je 400 mil. Kč. Doposud byla proplacena dotace pouze na první až čtvrtou etapu ve výši 145 mil. Kč. Celkové množství etap je šest.


22. Jaká je organizační struktura obou společností a jakou roli zastává stát?

Stát, jako akcionář prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR, drží významné kontrolní mechanismy obou společností, včetně  dvou členů představenstva a dvou člena dozorčí rady. Vliv státu je garantován akcionářskou smlouvou a především stanovami společnosti, které jsou bez současného souhlasu Ministerstva zdravotnictví neměnné. Aktuální organizační strukturu a její obsazení naleznete na www.natic.cz


23. V současné době je Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. i 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. ztrátové. Proč a kdy očekáváte obrat? Jsou tyto centra vůbec připraveny tak, aby byly ziskové?

Je důležité zmínit, že dle platné české legislativy, která pojednává o tkáních, jakákoli produkce tkání ze zemřelých dárců nemůže a nesmí být zdrojem zisku. Tedy toto oddělení ziskové nikdy nebude. Zisková však může být a bude oblast regenerativní medicíny. Jelikož se Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. především zaměřuje na Regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství, věříme, že celkově centrum ziskové bude. Kdy, to je otázkou, jak úspěšně se podaří finalizovat výsledky výzkumu a ukončit klinická hodnocení. Ty budou stát desítky až stovky mil Kč.

Naopak činnost 4MEDi - Centra buněčné terapie a diagnostiky a.s. v biotechnologickém parku 4MEDi je na rozdíl od Národního Centra Tkání a Buněk a.s. zaměřena především na oblasti re, také na oblast regenerativní medicíny, mikrobiologie, diagnostiky a nanotechnologie. Celková činnost je plánovaná jako zisková od třetího roku existence.

Co se týká ztrát, ty jsou v současné době způsobeny provozem obou Center. Vysoké náklady nejsou ještě kryty dostatečnými výnosy (tržbami) z prodeje produktů a služeb, což je u mladých a začínajících firem normální. Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. spustilo výrobu až od prosince 2011, do té doby vytvářelo pouze náklady související se zahájením provozu (tzv. certifikace výrobce léčiv a tkáňového zařízení) a dále náklady na vývoj nových léčivých přípravků pro Moderní terapii.

V 4MEDi - Centru buněčné terapie a diagnostiky a.s. je situace obdobná. Tato společnost se připravuje na výrobu v nových prostorách, které budou validovány a dokončeny v roce 2014 s provozem od prvního kvartálu 2014.


24. Kdo je zakladatelem společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a současně jejími akcionáři?

Zakladatelem a současně akcionářem společnosti je pan Ing. Michal Zahradníček, MBA, který také zastává funkci předsedy dozorčí rady PrimeCell Therapeutics a.s. a obou dceřiných společností. Dalé jsou akcionáři pan Lukáš Schůrek a pan Ing. Jakub Schůrek, kteří jsou zároveň členy statutárních orgánů PrimeCell Therapeutics a.s a obou dceřiných společností. Akcionářem je také pan Ing. Ivo Kristen. U zrodu však stálo několik vědců a odborníků, nejen z oboru regenerativní medicíny v České republice.


25. Kdo je majoritním vlastníkem PrimeCell Therapeutics a.s.?

Majoritním vlastníkem společnosti je pan Ing. Michal Zahradníček, MBA, který současně zastává pozici předsedy dozorčí rady, a to i v případě obou dceřiných společností, Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. a 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.

Pan Ing. Michal Zahradníček, MBA je investorem a klíčovou postavou několika hi-tech firem nejen v České republice. Kariéru zahájil v roce 1993, kdy pracoval v různých ekonomických pozicích pro řadu mezinárodních společností. Od roku 2001 se věnuje investicím v oblastech a oborech s vysokým inovativním potenciálem.

v roce 2004 získal titul Manažer roku střední firmy udělovaný Českou manažerskou asociací. Navíc byl ve stejném roce zvolen do TOP 10 nejúspěšnějších českých manažerů.

Působil jako poradce Ministerstva financí Slovenské republiky, kde také spolupracoval na přípravě reformy zdravotnictví. Vzdělání získal na VUT v Brně, na Technické univerzitě v Darmstadtu (Německo) a na Manchester Metropolitan University (UK).  


  

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s.

Palachovo náměstí 726/2
625 00 Brno
Česká republika
 
Napište nám:  info@natic.cz
Odběr pupečníkové krve: pupecnikova.krev@natic.cz
Kontakt pro pacienty: info.pacienti@natic.cz 
Tel.: +420 511 180 702

Zůstaňte s námi v kontaktu

© 2018 Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. Všechna práva rezervována. Podmínky používání (Terms of Use).
Zásady ochrany osobních údajů (GDPR).